مطالب مرتبط:

قراردادی به ارزش ۸۵۳ میلیون افغانی در کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تصویب کرد

در جلسه کمیسیون تدارکات ملی افغانستان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ۱۲ قرارداد به ارزش بیش از ۸۵۳ میلیون افغانی تصویب شد.

مطالب اخیر