مطالب مرتبط:

تأمین حقوق بشر در افغانستان؛ یکی از بحث‌ها در نشست …

گفت‌وگوها دربارۀ وضع حقوق بشر در افغانستان، یکی از مهم‌ترین بحث‌های‌است که در نشست بروکسل مطرح خواهد شد. نهاد های دفاع از حقوق بشر در کشور از جامعۀ جهانی می‌خواهند که در کار تأمین حقوق بشر در افغانستان این کشور را باید حمایت کند.

مطالب اخیر