مطالب مرتبط:

وزرای که بودجه انکشافی شان را مصرف نتوانسته اند برکنار خواهند شد

رییس مجلس نمایندگان در پی افزایش نگرانی نمایندگان در مورد عدم مصرف بودجه از سوی برخی واحدهای بودجه ای مستقل می گوید که وزرا کم کار برکنار می شوند.

مطالب اخیر