مطالب مرتبط:

رئیس جهمور در باره خونبهای ۸سرباز پولیس با امریکا صحبت کند

رئیس جمهور غنی مطابق به قانون بین الدول و به احترام به حق مشروع مردم افغانستان در این مورد برخورد جدی داشته و در مورد جبران خونبهای این سربازان صحبت جدی خود را{با امریکا} داشته باشند.

مطالب اخیر