مطالب مرتبط:

قرارداد طراحی ۱۸۵ کیلومتر جاده از یکاولنگ تا دره صوف تصویب شد

کمیسیون تدارکات ملی شش قرارداد به شمول قرارداد طراحی ۱۸۵ کیلومتر جاده از یکاولنگ تا دره صوف را شام دیروز تصویب کرد.

مطالب اخیر