مطالب مرتبط:

دولت وحدت ملي تنها بر 68 درصد كشور كنترل كامل دارد

فرمانده ناتو در افغانستان اعلام كرد دولت وحدت ملي تنها بر 68 درصد كشور كنترل كامل دارد.

مطالب اخیر