مطالب مرتبط:

تعلیق فعالیت بخش تنظیف و انتقال کثافات شهرداری کابل

شهرداری کابل اعلام کرده است که به دلیل کشته شدن شفیع الله یکی از رانندگان ریاست تنظیف شهرداری کابل که در حال انجام وظیفه از سوی افراد ناشناس کشته شد، انتقال کثافت از شهر کابل را به حالت تعلیق در آورده است.

مطالب اخیر