مطالب مرتبط:

مردم در ایام عید باید از خود و محافل خود مواظبت کنند

انتحاری نه از آسمان می آید و نه از زمین می جوش، بلکه از دروازه های شهر داخل می شوند، پس وظیفه دولت است که جلو آنان را بگیرند تا فاجعه خلق نکنند.

مطالب اخیر