مطالب مرتبط:

تلاش حکومت بر برگذاری انتخابات شورای ملی و توزیع …

معاون دوم رییس جمهور به میان آمدن اصلاحات را در نظام انتخابات مهم می داند، اما به نظر می رسد که فرمان تازه رییس جمهور با مخالفت هایی همراه شده است.

مطالب اخیر