مطالب مرتبط:

مهمانخانه خارجی ها در کابل هدف حمله گروهی قرار گرفت

شب گذشته افراد مسلح یک مهمان خانه خارجی را مورد حمله گروهی قرار دادند.

مطالب اخیر