مطالب مرتبط:

دو انفجار پی هم کابل را لرزاند

به گفته شاهدان عینی انفجار اولی در مقابل دروازه ورودی اداره امور در مربوطات ناحیه دوم پولیس و انفجار دومی در مقابل وزارت دفاع ملی رخ داده است.

مطالب اخیر