مطالب مرتبط:

دیدار وزیر مالیه با وزیر انکشاف بین المللی انگلستان

وزیر مالیه افغانستان با وزیر انکشاف بین المللی انگلستان دیدار و در مورد مسائل مهم اقتصادی و انکشافی دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند.

مطالب اخیر