مطالب مرتبط:

خشم باشنده گان شهر آراء از تیراندازی میان هوادارن …

یک روز بعد از تیر اندازی میان هواداران جنرال دوستم و حبیب الله کلکانی، باشنده گان دامنه تپه شهرآرا می گویند که حکومت باید برای جلوگیری از تنش های روز گذشته برنامه ریزی جدی می داشت.

مطالب اخیر