مطالب مرتبط:

طالبان و آرایش نظامی تازه

طالبان هم در گذشته و هم در حال حاضر بارها نشان داده اند که نه تنها به چیزی به نام صلح با دولت افغانستان، فکر نمی کنند؛ بلکه حتی آغاز رسمی چنین روندی را نیز نوعی انعطاف پذیری از موضع ضعف و ذلت می دانند و از آن امتناع می کنند.

مطالب اخیر