مطالب مرتبط:

۵۰ هراس افگن در نتیجه عملیات ها کشته شدند

مطالب اخیر