اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

شماری از شهرندان از نبود ایستگاه های نا منظم شکایت دارند

کابل باختر 23 حوت
شماری از شهرندان شهر کابل از نبود ایستگاه های نا منظم و نبود موتر های شهری در شهر کابل شکایت دارند .
این شهروندان شکایت کرده میگویند که موتر ها شهری ایستگاه مشخص ندارند و هر روز به دلیل معلوم ایستگاه ها تغییر میکند  و مردم ساعت ها منتظر موتر اند تا بجای که میخواهند بروند به سبب نبود ایستگاه رانندگان بس هم شخصی راکبین را به نقطه که خودشان تعیین نموده اند از موتر پائین می کنند .
محمد یکتن از باشندگان تایمنی شهر کابل میگوید که ساعت ها منتظر می ماند تایک موتر شهری را پیدا کند زمانیکه موتر میآید فوق العاده بیروبار است به اصطلاح مردم جای سوزن انداختن نمیباشد .
فریده که خود را کارمند دولت معرفی میکند میگوید که آنها موتر مامورین ندارند و به مشکلات زیادی از نبود موترمواجه استم .
حکمت الله قونج  سخنگوی وزارت تراسپورت درپیوندبه این مشکلات  میگوید که به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی و آوردن تسهیلات لازم به شهروندان ما یک کمیسیون ترتیب دادیم.
وی افزود ، در رابطه به تنظیم ترانسپورت شهری و کاهش ازدحام طرح ترانسپورت شهری را درهماهنگی با ادارات مربوطه بازنگری خواهیم کرد.
موصوف اضافه میکند که در طرح تراسپورت شهری پیش بینی شده که از عبور و مرور وسایط باربری در داخل شهر از طرف روزجلوگیری شود، فعالیت هایی وسایط شخصی در شهرکابل به اساس قانون ترافیک منظم گردد .
همچنان در این طرح گنجانیده شده که وسایط مسافربری از داخل شهر به دروازه ها شهر کابل، انتقال و کار احداث ترمینل های ترانسپورتی در دروازه های شهر کابل  در هماهنگی با ادارات مربوطه سرعت بخشیده شود و ترمیم وسایط بس های شهری تصدی ملی بس آماده شود و از شرکت های ترانسپورت شهری به منظورعرضه خدمات بهتر ترانسپورتی ، حمایت شود .
از مداخلات غیرقانونی اشخاص دارای معلولیت  و خودسری ها در بخش ترانسپورت شهری جلوگیری و به منظورایجاد سهولت برای معلولین درهماهنگی با وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین کارشود  ، در جهت آگاهی عامه همچنان در این طرح پیش بینی شده تا با ادارات ذیربط کار صورت گیرد .# نیلوفر دانش 

مشاهده در منبع اصلی