اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 عقرب , 1397

نگاره های از محل انفجار امروز کابل

مشاهده در منبع اصلی