اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 سنبله , 1397

نگاره های از محل انفجار امروز کابل

مشاهده در منبع اصلی