مطالب مرتبط:

صلحی در کار نیست؛ جنگ ادامه دارد

بعد از انتظارهای رهبران حکومت وحدت ملی برای جواب مثبت طالبان به پیشنهاد صلح پروسه کابل، اینبار شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا...

مطالب اخیر