اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/26حوت
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت( 15) پاینترین(4)
سالنگ شمالی، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(1-) پاینترین(13-)
سالنگ جنوبی، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت2) پاینترین(1-)
قندهار، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(29) پاینترین(12)
بامیان ، ابروبارندگی بلند ترین درجه حرارت(9) پاینترین(3-)
هرات، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(1)
فراه، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(12)
مزار شریف، ابربلند ترین درجه حرارت(14) پاینترین (4)
کندز، ابر بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(8)
جلال آباد، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(26) پاینترین(16)
غزنی، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(3)
لشکرگاه، ابروبارندگی بلندتری درجه حرارت(29) پاینترین(13)
خوست، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(14)
جبل السراج،ابروبارندگی بلند ترین درجه حرارت(14) پاینترین(5)
میمنه، ابربلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(9)
تالقان، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(9)
فیض آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(4)
لوگر، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(17) پاینترین(5)
قلعه نو، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(11) پاینترین(1)
فیروز کوه ، ابروبارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پائینترین (1-
شبرغان ، ابروبارنده گی بلندترین درجه حرارت17) پاینترین(9)
طلوع آفتاب(6) و غروب آن(6) و (3) دقیقه
فرزانه

مشاهده در منبع اصلی