اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

رشد سهمگیری زنان در روند انکشاف افغانستان

۱۶مین گردهمایی رسانه ها با اشتراک چهار تن کارشناسان و بیش از ۵۰ تن ژورنالیستان در مرکز دولتی رسانه ها و اطلاعات کشور دایر گردیده و پیرامون سهمگیری زنان در روند انکشاف افغانستان بحث صورت گرفت.
محمد عارف فقیرزاده، هماهنگ کنندۀ میدیوتیک در کابل گفت: “گردهماییهای رسانه ها یک پلاتفرم عالی را برای بحث پیرامون موضوعات مهم فراهم می سازد که به ندرت در میان مردم به مشاهده میرسد یا زیر شعاع اخبار دیگر قرار می گیرد. سهمگیری زنان در روند انکشاف یکی از این موضوعات به شمار می آید.”
سید حسین فضل سنچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: “میدیا باید یک نقش فعال و مهم را ایفا نماید. هرچند زنان و مردان دارای تواناییهای یکسان اند ولی متاسفانه فرصتها برای آنها یکسان نیست.”
حمیرا ساقب، رئیس آژانس خبررسانی زنان افغانستان: “رسانه ها باید زنان افغان را به عنوان زنان توانا، مستعد و از لحاظ اقتصادی مستقل معرفی نمایند.” رئیس کمیتۀ مصونیت ژورنالیستان افغان محترم صدیق الله توحیدی اضافه نمود: “نقش زنان در انکشاف باید از سهمگیری سمبولیک فراتر برود.”
بصیر عتیق زی، معاون صندوق وجهی مشورتی سیاست باز (OPAF) برنامۀ همکاری افغان-آلمان اظهار داشت: “ما در زمینۀ رفع موانع حقوقی ایکه زنان را از اشتراک در فعالیتهای اقتصادی باز می دارد، کار می کنیم. ما از پلان اولویت ملی افغانستان دربارۀ توانمندسازی اقتصادی زنان حمایت می کنیم که هدف آن تقویت انکشاف اقتصادی از طریق سهمگیری زنان است.”
۱۶مین گردهمایی رسانه ها در کابل، یک گامی مهمی در راستای تعریف نقش رسانه های افغانستان در رشد و تسهیل این روند به شمار می آید و سلسه ای از رویدادهای منظم است که از جانب ادارۀ همکاری افغان-آلمان در همکاری با انجمنهای ژورنالیستان دایر می گردد.
قابل ذکر است که تا کنون ۱۵ گردهمایی در شهر کابل، مزارشریف، هرات و فیض آباد دایر شده اند. به طور اوسط، حدود ۸۰ تن نمایندگان رسانه ها در هریک از این گردهماییها اشتراک می ورزند.

مشاهده در منبع اصلی