اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

نفوس شماری توسط “بشقاب های پرنده”

اخیراً اخبار نفوس شماری افغانستان همه را شگفت زده ساخت. این نفوس شماری به حدی دقیق است، که هیچ زنده جانی در زیر زمین و سر زمین از چشم نفوس شماران ارگ پنهان نمانده اند. در نتیجه این نفوس شماری معلوم شده که در ظرف سه سال حکومت اشرف غنی نفوس افغانستان از ۳۰ میلیون به ۳۵ میلیون افزایش یافته است. این در حالی است که ۸۰ نفوس مردم شمال و ۵۰ مناطق مرکزی کشور کشته و یا از ترس طالبان و یا گلبدین از کشور فرار کردند. اما نفوس جنوب کشور بگونه ای دراماتیک دو چندان افزایش یافته است.

به نظر می رسد این نوع نفوس شماری از سطح دانش و تخنیک و خرد انسانی خیلی بلند است. دولت های پیشرفته با تمام ساز و برگ دانش و امکانات تکنولوژیکی و سرمایه نتوانسته اند نفوس کشور های شانرا در ظرف چند دقیقه بشمارند.
این قلم راز این معجزه نفوس شماری عجیب و غریب را به زبان دیگر بازگو میکند و پیامد های خانمانسوز آنرا روشن می سازد.

ارگ میزبان "بشقاب های پرنده"
همه می دانیم که استیون هوکینگ نابغه پیش از وفات خود لقب نابغه اول در رشته کیهان شناسی را به متفکر دوم جهان، اشرف غنی هدیه کرد و این را هم می دانیم که استیون هوکینگ از سن ۲۱ سالگی به بعد تا روز مرگش با مردم جهان رابطه اش قطع شد و او با موجودات هوشمند و غیر هوشمند کیهان با زبان راز و پیچیده صحبت می کرد و پیش از مرگش رمز و راز زبان موجودات کهکشان ها را به اشرف غنی سپرد تا به کمک آنها سرنوشت افغانستان را یکسره کند.

هفته گذشته اشرف غنی و بی بی گل همراه با حکمتیار و استخاره چی فالبین، مشغول جن ها و بشقاب پرنده ها بودند. در نتیجه فیصله شد که بشقاب های پرنده در اولین ماموریت شان مساله اکثریت و اقلیت را در افغانستان حل کنند.

بشقاب های پرنده دست بکار شدند اولین ماموریت شانرا در همدستی با شیاطین زمینی و آسمانی، جن ها و ارواح خبیثه در یک چشم زدنی خیلی موفقانه انجام دادند. در نتیجه بیش از ۸۰ فیصد نفوس شمال و ۵۰ فیصد نفوس مناطق مرکزی افغانستان را به سیاهچاله های کهکشان انداختند و از آنها اثری باقی نمانده است. نفوس جنوب را از شیاطین، جن ها و ارواح خبیثه به دوچندان رساندند.

پرسش اساسی این است پیامد خانمانسوز چنین سرشماری چی است؟
فاشیزم تبهکار بیش از یک قرن است که بازی بنام اکثریت و اقلیت را در راستای برتری طلبی و نسل کشی و حذف اقوام بومی افغانستان براه انداخته است. احسایه های خیالی و دروغین اکثریت و اقلیت را به جامعه جهانی تلقین کردند. اما در عمل از ترس حاضر نیستند نفوس شماری بر اساس علوم معاصر انجام بدهند.

از نتایج نفوس شماری فضایی چند هدف عمده را تعقیب می کنند:
۱) نزد جامعه جهانی خود را اکثریت و صاحبان اصلی کشور مثل مودل کشور های اکثریت نشان می دهند.
۲) سیاست کادری برتری طلبانه خود را بیشتر سرعت می بخشند.
۳) انتخابات را تحت نام اکثریت قومی بیش از هر وقت دیگر جعل و تقلب می کنند. در انتخابات ۲۰۱۴ دو صد هزار زنان خوست به اشرف غنی رای خیالی دادند در انتخابات دیگر با توجه به نفوس خیالی فضایی به ۵۰۰ هزار می رسانند.
۴) تعداد نمایندگان شمال و مرکز را در پارلمان کاهش و جنوب را افزایش نظر به اندازه نفوس خیالی می دهند.
۵) نفوس کوچی ها را بگونه سر سام آور در پارلمان و کشور بلند می برند.
۶)توزیع منابع طبیعی و سهم در بازسازی را نظر به درجه نفوس به نفع جنوب افزایش می دهند.
۷) سیاست انتقال ناقلین به مناطق مرکزی و شمال با توجه به کاهش ۸۰ و ۵۰ فیصد نفوس سرعت بخشیده گویا جای خالی مردم ناپدید شده را پر کنند.
واقعیت اینست که فاشیزم هوشمند به کار های خانمانسوزی دست می زند که از تصور ما خارج است. اما در مقابل مردم و نخبگان جهادی و عیردجهادی منسوب به شمال در خواب غفلت فرو رفته اند. انسان تصور می کند که شاید آنها را موجودات آسمانی در سیاهچاله های کهکشان انداخته باشند.

تمام دل خوشی تاجیکان و هزاره ها این است که مسعود را قهرمان ملی می گویند و در چند دفتر و یا دیوار شهر اجازه می دهند عکس های او نصب باشد و مزاری را "شهید وحدت ملی" نامیده و در ارگ برایش محفل گرامی داشت می گیرند. اما در عمل قبر همه را بدست خود شان می کنند.

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی