اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

سفیر افغانستان: ما از مفکوره فدراسیون روسیه در باره دیالوگ با طالبان استقبال خواهیم کرد

مشاهده در منبع اصلی