اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

تلفات سنگین طالبان در حمله های ناگهانی نظامیان درفراه

شهرفراه 25 حوت باختر
در سه حمله ناگهانی و تازه نظامیان برطالبان مسلح درولایت فراه ، هفده هراس افگن کشته شدند و ده ها تن دیگر شان زخم برداشتند.
حمله ی نخست شب گذشته بر یک مخفیگاه طالبان در  ولسوالی بالا بلوک انجام شد.
دگروال خورشید رییس ارکان لوای دوم قول اردوی ظفر به آژانس باخترگفت که دراین حمله ی نظامیان ده هراس افگن کشته شدند و چندین تن دیگر شان زخم برداشتند.
اوگفت طالبان برای  یک رشته حمله های هراس افگنانه ی تازه خود را آماده می کردند که آماج قرارگرفتند.
یک خبردیگر حاکیست که چهار طالب مسلح درحمله  نظامیان درولایت فراه کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در  اناردره هنگامی که می خواستند بزرگ راهی را ماین گذاری کنند  ، درگلوله باری نظامیان ازپا در آمدند.
دریک حمله ی دیگر نظامیان برطالبان درولایت فراه سه هراس افگن کشته شدند وشش تن دیگر شان زخم برداشتند.
یک فرمانده اردوی ملی درغرب کشوربه آژانس باخترگفت که این طالبان سوار برموتر سایکل می خواستند جایی بروند که آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی