اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

نیکلسن: کابل و کابلیان را حفاظت می‌کنیم

شهر کابل که زمانی نسبتاً امن پنداشته می شد، اکنون پس از موج حملات مرگبار، در سال روان به مرکز اصلی جنگ تشدیدیافته نیرو های افغان و بین المللی علیه گروه طالبان مبدل گشته است.
جان نیکلسن، فرماندۀ نیرو های حمایت قاطع در افغانستان می گوید که کابل در محراق توجه آنان قرار دارد تا آن شهر را تقویت بخشیده و مردم کابل و جامعۀ جهانی را که در آنجا حضور دارند حفاظت کنند.
آقای نیکلسن روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت " حملات اخیر شکاف و خلای بزرگ امنیتی را ایجاد کرده است. کابل تاثیرات استراتیژیک داشته و از اهمیت زیادی در ماموریت ما برخوردار است.."
اظهارات جنرال ارشد نظامی امریکایی در افغانستان، نشاندهندۀ نگرانی های عمیق در بارۀ قصد طالبان برای انجام حملات بزرگ در کابل می باشد که هدف آن تضعیف حکومت افغانستان و جامعۀ بین المللی پس از گذشت 16 سال جنگ می باشد.
گفته های آقای نیکلسن همچنان بازگو کنندۀ این مطلب است که در کنار ابراز اطمینان مقامات امریکایی و افغان در بارۀ چشم انداز گفتگو های صلح با گروه طالبان، نظامیان نیز به شمول کابل برای یک جنگ دراز مدت در ولایات، آمادگی می گیرند.
آقای نیکلسن گفت که نفوس کابل در حال حاضر به ۵ میلیون نفر می رسد حالانکه در ۲۰۰۱ این رقم ۵۰۰ هزار نفر بود. به گفتۀ این جنرال امریکایی، این هرج و مرج ناشی از تراکم گستردۀ نفوس "تامین امنیت را دشوار ساخته است."

مشاهده در منبع اصلی