اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

اسماعیل خان با شدید ترین الفاظ حکومت را به باد انتقاد گرفت

مشاهده در منبع اصلی