اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

سهیم ساختن زنان به منظور کار در صنعت استخراج معادن

به تعداد ۲۰ تن از کارمندان وزارت معادن و پترولیم افغانستان در یک ورکشاپ دو هفته یی پیرامون تساوی جندر و مساوات در سکتور استخراج معادن در افغانستان، در کابل اشتراک ورزیدند.
 وزارت معادن و پترولیم و وزارت امور زنان مشترکاً این ورکشاپ را سازماندهی کرده و از جانب پروژۀ “تقویت حکومتداری خوب در سکتور استخراج در افغانستان” در چارچوب ادارۀ همکاری افغان-آلمان تمویل شده است.
محمد شفیق زمانی، رئیس منابع بشری وزارت معادن و پترولیم گفت: “احترام متقابل برای زنان و مردانی که یکجا کار می کنند خیلی مهم می باشد. ما باید زنان را تشویق نمائیم که یک نقش مساوی را در سکتور معادن افغانستان ایفأ نمایند.” خانم خدیجه کاظمی، مسئول یونت جندر آن وزارت اضافه نمود: “زنان می توانند نقش مهمی را در رشد سکتور استخراج ایفأ نمایند. آنها به ارتقای سطح آگاهی هم در مرکز و هم در سطح ولایات به طور کل کمک می کنند.”
در حال حاضر، شمار ماهران زن در صنعت استخراج معدن خیلی ناچیز است. به منظور رشد سهمگیری زنان در این سکتور آگاهی سازی متداوم در میان ادارات، مراجع عمده ذیدخل، نهادهای تعلیمی و مردم عام بخاطر افزایش توازن جندر در صنعت استخراج ضروری می باشد.
مهاجرتهای مربوط به استخراج و نقل مکان مردم ناشی از آن نیز می توانند حضور دختران در مکاتب و سهمگیری زنان در رویدادهای اجتماعی را کاهش دهد.
شرکت کنندگان ورکشاپ جندر و موضوعات مربوط به آن را به طور کل، و نیز منابع تبعیض سازمانی، تساوی جندر و مساوات در محیط کاری، ارتباطات و احترام متقابل، ادغام جندر در پالیسی های وزارتها و نقش زنان در انکشاف سکتور معادن را مورد بحث قراردادند.

مشاهده در منبع اصلی