اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

سانچارکی : رسانه ها دربلند بردن ظرفیت سازی زنان نقش موثرتری دارند

کابل باختر/ 24/ حوت
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درنشستی زیر نام نقش زنان درروند توسعه ، رسانه ها چگونه به این جریان کمک میکند ، گفت رسانه ها دربلند بردن ظرفیت سازی زنان درجامعه کنونی نقش موثر دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نهادهمکاری افغان – آلمان نشستی را به منظور نقش زنان درروند توسعه و رسانه چطور میتوانند به این روند کمک کنند برگزار کرد.
دراین نشست معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ برنقش رسانه در آگاهی دهی و ظرفیت سازی زنان تاکید کرده گفت رسانه ها میتوانند درسه محور اطلاع دهی ، آموزش و تفریحی برای زنان برنامه رسانی داشته باشند.
سانچارکی افزود : درجوامع سنتی تفاوت ها میان مردان وزنان بیشتر است و صفات خوب به مردان نسبت داده میشود و صفات منفی به زنان نسبت داده میشود.
وی از تمام نهادهای جامعه مدنی و بین المللی که دراین عرصه کار میکنند خواست تا با ارائه برنامه های جامع دربلند بردن ظرفیت سازی زنان درکشور دست بدست هم داده تا این وضعیت را تغییر دهند.
دراین نشست صدیق الله توحیدی رییس کمیته مصئونیت خبرنگاران گفت: ظلم در برابر زنان درکشور تا هنوز هم یک حق مشروع پنداشته میشود زیرا تاکنون زنان حمایت وظرفیت سازی نشده و برآنان همیشه از دید جنسیتی نگاه شده است .
توحیدی افزودکه درجریان چند سال گذشته ظرفیت سازی که ازجانب برخی موسسات خارجی برای زنان صورت گرفت مقطعی وزود گذر و بدون زیر بنا بود.
حمیرا ثاقب رییس خبرگزاری زنان افغان سخنران دیگر این نشست بودکه نقش رسانه ها را دربلند بردن، رشد ، انکشاف و خلاقیت زنان درجامعه موثر خوانده افزود : رسانه ها باید زبان زنان را بدانند و دقیق روی مسایل ارزش های زنان تمرکز کنند.
بصیر عتیق زی معاون برنامه اوپاف از همکاری آلمان اظهار سپاس نموده وراه اندازی همچو نشست ها را دربهبود وضعیت زنان ارزشمند خوانده گفت ، همکاری آلمان با افغانستان به عنوان یک شریک مهم دولت افغانستان همواره از شمولیت زنان در روند توسعه و بخش های مختلف حمایت کرده است.
او گفت این نهاد دوره های آموزشی و برنامه های ارتباطی را برای زنان و دختران در برخی ولایات نیز برگزار نموده است. ختم/ جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی