اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

سالگرد قیام هرات از سوی غیرهراتیان تجلیل نشد

ما هراتی ها همه گلو پاره کردیم، زنده باد و مرده باد و با دستانی از گل و پرچم در کنار خیابان ها به انتظار ورود عالیجناب ها ایستادیم، دست بوسیدیم و به نام جهاد و بزرگ و رهبر از کوچک ترین شان قهرمان ساختیم و تصویرش را بر موترها نصب کردیم و بهترین های ما صف کشیدند از هرات تا به کابل و تا به بلخ و قندهار اما انگار فقط احترام گرفتن تنها از ما است و آنها از ما بهترین هستند و ما مردمانی هستیم که نه تاریخ داریم و نه افتخاری و نه ارزشی.

امروز ‌24 حوت سالگرد قیام خونین و آزادیخواه مردم هرات است اما متاسفانه آنطور که انتظار می رفت از سوی غیرهراتیان (مرکز نشینان) و صاحبان قدرت تجلیل نشد درحالیکه از امروز به نسبت شهادت شهید مزاری یادآوری و تجلیل شد اما از قیامی به بزرگی 24 حوت حرفی زده نشد.

به هر صورت امیدوارم که همیشه دیگر کنش های ما براساس روابط متقابل باشد و بر کسی احترام بگذاریم که بر ما احترام بگذارد اینقدر سنگ این ناکسان را بر سینه نزنیم که اینها ظرفیت احترام گرفتن ما را ندارند بدفهمی می کنند و می پندارند که ما نوکر پدرشان هستیم و بعضی فقط فکر کنم در آخرین دقایق نیم روز یادشان آمده و پیامی گذاشته اند.

قدوس خطیبی

مشاهده در منبع اصلی