اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

به مناسب 24 حوت 1358 روز جانفدایی مردم هرات علیه شوروی

طفل بیست و چهارحوت، شد تولد ای یاران
بـا شـهــامــت و هـمت، بهر فـخر افـغــانان
مـادر وطــن بهرش، جــان خود فدا کرده
تــا که طـفــل وی گردد، الگو بر مسلمانان
در روند و علم و فـضل، جانشین خـوبی ها
بدبود به بدخـواهان، در دیـار عـقـل، انسـان
زحـمـت فـراوانی، بـس کشـیـده این مـادر
تــا که طـفـل شود سالم بهر ما درین دوران
ظـالــم و ستـمگر را، هم چـو تـیـغ فـولادین
سر شکـافـد از ایشـان، باعـدو شود عـدوان
تـا به زور وزر، تزویر، جمـلـه چنین گویـد
نِــه ! تـرا نمی خـواهم، نیستم به تـو خواهـان
در مــحــیـط انــسانـی، تــربـیـه شـود مثـمـر
ما بـه تـربـیــه کردیم، کوتــهی وطـنــداران
فـطــرت مـادر زادش، بعد از آن نمود تغیـیر
در مـحــیـط نــادانـی، زیــر نــام ایـن و آن
کرده ایم بیرون وی را، از محـیـط فطری اش
در مـحــیــط نـاسـالم، تـا شـقی شـود یـاران
عـاقبت شده این طفل، زهر جهت جـفـا پیشه
هم چـو بد معاش فلم، می کشد زنـان، مردان
ای خـــدا دل پردرد، زیـن مـحـیـط نـاسالـم
عـاقـلان هـمـه دارند، جـاهـلان هـمه خنـدان
ایـن فــریـد مـی گـویـد، تــربـیـه اثـــر دارد
نـاخـلــف شـود فـرزند، گر عمل کنیم اینسان

داکتر حسن فرید

مشاهده در منبع اصلی