اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

خانواده ها درآموزش وپرورش فرزندان سهم بیشتر بگیرند

میدان شهر23 حوت باختر
اداره معارف ولایت میدان وردگ ازخانواده ها خواست تا در آموزش و پرورش فرزندان شان سهم بیشتر بگیرند.
دوکتورسید منصور که به تازه گی ها به عنوان ریاست رییس معارف میدان وردگ گماشته شده ، می گوید که سهم گیری خانواده ها در تربیت و آموزش فرزندان شان یک اصل است.
او امروز درمراسم معرفی اش گفت که کمبود معلمان مسلکی وصنوف درسی ازچالش های عمده معارف میدان وردگ است و بدان رسیده گی خواهد کرد.
حلیمه عسکری رییس شورای ولایتی میدان وردگ با اشاره به کمبود صنوف درسی و معلمان مسلکی گفت که امیدوار است با روی کارآمدن رهبری جدید در معارف این ولایت ، به این مشکل ها رسیده گی شود.
سیدمنظور دکتورا دارد و پیش ازاین به عنوان رییس معارف ولایت کابل کار کرده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی