اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

نزدیک به دوصد جوان در کورس های مدیریت جوانان بغلان آموزش دیدند

شهر پلخمری 23 حوت باختر
نزدیک به دوصد جوان ازکورس های آموزشی مدیریت جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان امروزسند فراغت به دست آوردند.
شکریه اصیل یقین رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت که نزدیک به دوصد تن جوانی که بیشتر آن ها دختر اند در بخش های انگلیسی، کمپیوتر، خطاطی،رسامی وریاضی آموزش دیده اند سند فراغت به دست آوردند. قایم

مشاهده در منبع اصلی