اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

سیاست آمریکا در افغانستان، بازگشت به دوران جنگ سرد است

مشاهده در منبع اصلی