اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 جوزا , 1399

سیاست آمریکا در افغانستان، بازگشت به دوران جنگ سرد است

مشاهده در منبع اصلی