اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

استاد عطا؛ مردم به قامت استوار شما می نگرند

مقاومت سه ماهه در برابر خودکامگی های ارگ و پشتیبانی وسیع مردم از مقاومت شما در سراسر کشور یگانه چراغ روشنی است که مردم به آن می نگرند.

شما وعده های زیادی به مردم رنجدیده خود داده اید و مردم هم در عمل نشان دادند که با ریختاندن خون خود از شما دفاع می کنند همچنانکه «مقامت» و «فریاد عدالت خواهی» تو نور امید فراوانی را در دل های مردم روشن کرده بود؛ «سکوت ناگهانی» نیز باعث تشویش های فراوانی گردیده است.

گویند آدم مار گزیده از ریسمان دراز می ترسد؛ روح مردم قبض شده است! در میدان باشید، حقایق را با مردم خود در میان بگذارید. شما یکطرف «معادله» هستید بن دیگر را تکرار نکنید، روی عبدالله را سفید نسازید.

به «مقاومت» خویش ادامه دهید، «صدای عدالت خواهی» را خاموش نسازید، «سنگر بلخ» را رها نکنید.

کاری نکنید که فردا همگان بنویسند: نور هم تسلیم شد! نور هم معامله کرد!

عبدل لعلزاد

مشاهده در منبع اصلی