اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل 23حوت
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا ابر  بلندترین درجه حرارت(17 ) پاینترین(1)
سالنگ شمالی، ابربلندترین درجه حرارت(1-) پاینترین(-4)
سالنگ جنوبی، ابربلندترین درجه حرارت(2-) پاینترین(-4)
قندهار، هوا آفتابی بلندترین درجه حرارت  (30) پاینترین(14)
بامیان ، آفتابی  بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(1)
هرات، آفتابی بارنده گی  بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(14)
فراه، آفتابی درجه حرارت(31) پاینترین(14) ابر
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(17) پاینترین(10)
کندز،ابرو بارنده گی  بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(10)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(17)
غزنی، آفتابی درجه حرارت(13 ) پاینترین(3)
لشکرگاه، آفتابی درجه حرارت(31) پاینترین(14)
خوست،آفتابی  بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(15)
جبل السراج، ابر درجه حرارت(16) پاینترین(6)
میمنه، ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(10)
تالقان،ابر بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(10)
فیض آباد، ابربارندگی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(10)
پل علم ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(5)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(8)
فیروز کوه ، ابروبارندگی  بلندترین درجه حرارت(13) پائینترین(1)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(10)
طلوع آفتاب(6) و (4) دقیقه و غروب آن ساعت (6) نیلوفر دانش

مشاهده در منبع اصلی