اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

نور باید به این مذاکرات پایان دهد و عمل کند

استاد عطا!
مذاکرات را بس کن و به گپ خودت عمل کن، صادق و مصمم در گفته های خودت باش و جسور و شجاع در عمل باش.

گفتی دانش آموحته و سرباز قهرمان ملی هستی، گفتی مردم خودت را رها نمی کنی، گفتی مثل کوه ایستاده ای، گفتی در جنگ پیش قدم هستی و … پس مذاکرات برای چیست؟
بس کن مذاکرات کافی است…دنیا را بلخ تعویض نکن.

اگر تمام ظالمان جهان علیه تو اقدام کنند تو سنگر بلخ را خالی نکن، اگر همسنگران تو خیانت کردند بلخ و مردم خویش را رها نکن. به کمک خدا و مردم خویش پیروز هستی حتی اگر تنها ماندی لباس رزم را از تن نکش، پرچم آزادی را زمین نگذار و به نبرد خودت ادامه بده، اگر دستانت را قطع کردند پرچم آزادی را با دهان بلند کن.

اگر در این راه جام شهادت نوشیدی همسفر مسعود شدی و به یاران قدیمی خود می پیوندی! میلیون ها انسان آزادیخواه در جهان مرگ پرافتخار و شرافتمندانه تو را تحسین خواهند کرد، بر پیکر مقدس تان فرشتگان نازل خواهند شد، بر مزار تو اشک خواهد ریخت و برای آرامش ابدی ات و به روح پاکت میلیون ها انسان دست بسوی آسمان بالا خواهند کرد و نام تو به بزرگی یاد خواهد شد.

اما اگر تن به معامله و زندگی ذلت بار دادی و یک زندگی پست و بی ارزش را در قبال فروش مردمت انتخاب کردی شاید قبل و بعد از مرگت میلیون ها لعنت تقدیمت شود و گوشت بدنت بوی تعفن دهد. حتی لاشخوران نزدیک جسد بی جان و بی ارزش تو نخواهند شد!

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی