اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 عقرب , 1398

انجینیر داوود علیه اسحق رهگذر اعلام جهاد کرد

انجینیر داوود علیه اسحق رهگذر اعلام جهاد کرد!

داوود بیچاره ۶ ماه بدون معاش منتظر مقام ولایت بلخ بود سر انجام بلخ از آن جناب رهگذر برای چند ماه شد.
داوود مسکین نمی داند به کجا از شرم پنهان شود؟
به امیر انتحاریست پناه ببرد و یا به لندن فرار کند؟

چقدر بازار سیاست افغانستان مبتذل است؛ انسان به بسیار سادگی مثل کاغذ دست شویی استعمال میشود.
چقدر مفت انسان در افغانستان بی عزت می شود.

امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی