اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

عطا تکرار اشتباه فهیم در حاکمیت پشتون

اسحاق رهگذر بر بنیاد توافق با عطا محمد نور بحیث والی بلخ تعیین شده است. قرار است که رهگذر در روزهای آینده بگونه رسمی آغاز به کار کند. اسحاق رهگذر در اداره های موقت و انتقالی نیز بحیث والی بلخ کار کرده و در دور گذشته بحیث نماینده بلخ در پارلمان نیز کار کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عطا محمد یکبار در معامله با ارگ به خطا رفت که عواقب گرانی همچون پشت کردن به حزب و ریاست اجرایی در پی داشت که سرانجام با برکناری از ولایت بلخ پاسخ بلند پروازی ها را گرفت اما عزل از سوی رییس جمهور می توانست بدل به سکوی پرتابی شود در قدرت تا تکرار حاکمیت تاجیک.

حمایت همه جانبه مردم و رهبران قومی و جهادی از عطا محمد که با سخنرانی ها، نقش رهبر جریان مخالف را ایفا می کرد سبب پشتیبانی اروپا شد تا حمایت جنرال دوستم در تبعید، محقق و قومیت هزاره و حتی جنرال رازق که نماد قدرت پشتون های جنوب است در حالی که تمامی امیدها برای ظهور رهبری با اقتدار در سکوت معنادار والی برکنار شده بلخ و نخبه های جمعیت در برابر خبرهای توافق با ارگ به موجی از سرخوردگی در جامعه رسید.

عدم ارایه اطلاعات و نتیجه مذاکره طولانی استانکزی و سلام رحیمی با عطا محمد همچنان که به نفع ارگ در جریان است، نشان از قربانی شدن بلخ در کسب امتیازهای شخصی دارد تا حفظ منافع جامعه غیرپشتون.

هرچند خلای پاسخگویی ها در رسانه ها تعبیر به کنارآمدن عطا محمد در امتیازهای همچون چند وزات و سفارت می شود آیا عطای بدون بلخ همچنان عطا باقی خواهند ماند با وجود در اختیار گرفتن چند وزارت و سفارت که به طور حتم از ناکارآمدترین های حکومت است؟

یک و نیم دهه حاکمیت در مترقی ترنی ولایت با ظرفیت بالای تجاری و اقتصادی در کنار مقابله با دسیسه ها و فشار کرزی تا غنی، از عطا محمد چهره ای با سیاست و اقتدار در کنار ثروتمندی با یک لشکر نظامی ساخت که توانایی مقابله با حکومت بدون نیاز به حزب و وابستگی ها دارد.

اینکه چرا و به چه دلیل والی که با وجود برکناری از سوی ریاست جمهوری همچنان بر سر قدرت باقی ماند و از هر فرصتی برای به چالش کشیدن مشروعیت نظم برحال، سخنرانی های به تکرار را در جهت افشای فساد و قبیله گرایی اشرف غنی صورت می داد، اکنون با رها کردن یک ملت در سوال های بی جواب، سکوت اختیار کرده است.

و زمانیکه قسیم فهیم در توافق با امریکا در کنار عبدالله و قانونی از واگذاری قدرت به قوم پشتون حمایت کرد و تاجیک را در حد و اندازه معاونت ها قرار داد تنها به این قومیت صدمه وارد نکرد بلکه حق را از بخش اعظم مردم گرفت و ارزانی اقلیت در سطح رهبری قومیت پشتون کرد.

در حالیکه رهبران بزرگی که در برابر موج ویرانگر طالبان به نبرد پرداخته بودند به دلیل حمایت های گسترده مردمی و قدرتمند در سیاست مغولب توطیه امریکا شدند و فردی گمنام به ریاست جمهوری رسید، دوران قبیله گرایی باردیگر زمینه ظهور یافت تا جایی که پس از کرزی در حکومت اشرف غنی دیگر هیچ رهبر و مقام قومی و جهادی در راس حکومت نمانده جز عبدالله مصلحت اندیش و دلخوش به سپیدار.

در این میان، آنچه فهیم در شکل گیری حکومت دوران جدید نقش داشت و با حمایت از قدرت در اختیار پشتون از کرزی، لقب مارشال دریافت کرد دیگر از قدرت سیاسی و اجتماعی یونس قانونی و عبدالله چیزی نمانده، جنرال دوستم در تبعید است و محقق تهی از اختیار در محاصره فشارها و تنها عطا محمد مانده بود که هراس ها از معامله با ارگ در یک قدمی حقیقت یافتن است.

و اگر مارشال فهیم برای سیاستمداران جهادی و قومی درس عبرت از امید بستن به رهبران پشتون نیست پس نگاهی به آنچه اسماعیل خان و جنرال دوستم بود و اکنون هست، حیاتی تر از هر اقدامی برای عطاست زیرا اگر بلخ را از دست بدهد، هیچ وزارت و سفارتی نمی تواند حاشیهِ امن برای بقای وی، حزب جمعیت و قومیت تاجیک باشد.

هرچه در میان قومیت پشتون، رهبر و سیاستمدار باتجربه وجود دارد که با وجود اختلاف های درونیِ عمیق همواره در هدف مشترک متحدتر از هر متحدی می باشند، باقی اقوام در کشور تهی از رهبر با اقتدار و حافظ منافع مردم خود است و تمامی رهبران آن یا مغولب دسیسه و توطیه می شوند و یا چنان از قدرت پشتون در هراس که تمامی حق و حقوق را به امتیازی ناچیز می فروشند.

عطا محمد در یک قدمی بدل شدن به قدرتمندترین مقام آینده افغانستان قرار داشت اگر برخوردار از دوراندیشی سیاسی در کنار هدف متحد کردن باقی اقوام برای به چالش کشیدن قدرت تک بعدی بود که می توانست دگرباره حاکمیت قوم تاجیک را تکرار کند که اکنون دور از انتظار است.

بلخ تنها یک ولایت با قابلیت های گسترده تجاری و شکوفا در سازندگی و اقتصاد نیست بلکه آخرین سد دفاعی جبهه مقاومت است که قابل معامله با هیچ امتیازی نخواهد بود آنهم با بی اعتبارترین رییس جمهور افغانستان.

و همچنان که گفتگوی طولانی نمایندگان غنی با عطا محمد به پایان رسید و مملو از حاشیه و شایعه در سکوت ارگ و والی برکنار شده است، نتیجه آن می تواند سبب تزریق قدرت به حکومت در حال سقوط باشد و افول برای والی که در اوج قدرت سیاسی و قومی است.

کد (18)

مشاهده در منبع اصلی