اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

افزایش نگرانی ها از موجودیت عساکر خیالی در تخار

حضور عساکر خیالی در صفوف نیروهای امنیتی تخار نگرانی هایی را برانگیخته است.

مشاهده در منبع اصلی