اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 21 دلو , 1397

افزایش نگرانی ها از موجودیت عساکر خیالی در تخار

حضور عساکر خیالی در صفوف نیروهای امنیتی تخار نگرانی هایی را برانگیخته است.

مشاهده در منبع اصلی