اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

ازکارکرد نیروهای امنیتی دربغلان تقدیر شد

پلخمری22حوت
فعالان جامعه مدنی بغلان درمحفلی پس از,چاشت دیروز از کارکرد های نیروهای امنیتی تقدیر کردند.
فعلان,مدنی گفتند که نیروهای,امنیتی,افغان دربرابردشمن سینه های شانرا سپر کرده اند وهران برای اوردن صلح وامنیت اماده هر نوع ایثار وفداکاری,استند ازینرو مردم از انان تقدیر می کنندودرهر نوع شرایت درپهلوی انان قرار خواهند داشت.
عبدالحی نعمتی والی,بغلان حمایت مردم وفعالان جامعه مدنی ازحکومت وحدت ملی ونیروهای امنیتی رادر راستای تامین امنیت اثر گذار خواندوگفت که مردم بغلان در هر حالت درکنار دولت ونیروهای امنیتی شان ایستاده اند.
والی بغلان گفت که بدون همکاری مردم ؛دولت به تنهایی نمی تواند موثر عمل کند.قایم

مشاهده در منبع اصلی