اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

نگرانی باشنده ولسوالی,های مرزی بدخشا.

فیض اباد22حوت
باشندگان ولسوالی,های مرزی بدخشان ازبلند رفتن قیمت مواد غذایی نگران اند.
طلب الدین قادری,عضوشورای,ولایتی بدخشان به خبر نگار اژانس باختر,گفت که برف باری های اخیر وحضور طالبان درمسیر ولسوالی وردوج که چهار ولسوالی مرزی آن ولایت رابه مرکز ان ولایت وصل میکند سبب شده است که ارزش مواد اولیه در ولسوالی زیباک؛ اشکاشم؛ واخان وشغنان بالابرود.
قادری افزودازاثربندش راه های مواصلاتی باشنده های ولسوالی های یادشده درزمینه دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز شان به مشکلات زیادی روبروشده اند.
احمد فیصل بیکزاد والی بدخشان به باشنده های ولسوالی های اشکاشم زیباک شغنان وواخان اطمینان دادو  گفت که امادگی های,لازم برای کمک رسانی با نیاز مندان ازطرف حکومت محلی ونهاد های کمک کننده از پیش روی دست گرفته شده است.
بیکزاد افزود که مقامات محلی بدخشان به منظوررساندن کمک به مردم درچند نقطه از,ولسوالی های سرحدی گدام ها وذخایر استراتیژیک را ایجاد کرده اند  ودرصورت ضرورت ازآن ذخایر به خاطر رفع نیازمندی آنان استفاده می  شود.قایم

مشاهده در منبع اصلی