اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 5 جوزا , 1399

عدم بیان اطلاعات به خبرنگاران ، تخطی ازقانون است

شهرهرات 22 حوت باختر
تعهد به رعایت قانون اساسی وتطبیق قانون دسترسی به اطلاعات درسطح تمام ولایات یک امرجدی واساسی است.
مسولان محلی ومرکزی بااعلام این مطلب عدم ارائه اطلاعات به خبرگاران را یک تخطی قانونی میدانند وازخبرنگاران واصحاب رسانه هامیخواهند تاشکایات شان را غرض رسیدگی بهتر درج نمایند.
منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل امروزدرجمع خبرنگاران درشهرهرات ،موجودیت رسانه های پویا دراین ولایت را مایه خرسندی عنوان کرد واطمنیان داد که هیچ روند سیستماتیک به خاطرمحدودساختن آزادی بیان درکشوروجود ندارد.
سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی تلاش های بخش مطبوعات ورسانه های ولایت هرات درامراطلاع رسانی را قابل قدرعنوان کرد وتاکید نمود که مردم مالک اطلاعات هستند.
اوهمچنان  خواهان همكاري بيشتر رسانه ها درجهت بازتاب رودیدادهاي مثبت درسطح ولایت وکشورشد.
دراین میان آریا رئوفیان رییس اطلاعات وفرهنگ هرات نیز ازروی دست گرفتن برنامه هایی به هدف تجلیل ازسال نو ویاد بود شهدای بیست وچهارم حوت خبرداد وازهمکاری رسانه ها درجهت اطلاع رسانی تقدیرنمود.
رییس اطلاعات وفرهنگ ازایجاد هماهنگی بین خبرنگاران وکمیته های کاری یاد آوری نمود وگفت این اداره نیزبه خاطرفراهم ساختن تسهیلات بیشتربه خبرنگاران تلاش می نماید.
درین میان جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیزازتعهد واراده قوی مسولان محلی درجهت اطلاع رسانی اطمینان داد وتاکید نمود که ارائه پاسخ به سوالات خبرنگاران ازمکلفیت های قانونی مسولان است.
ولایت هرات بعدازکابل بیشترین شماررسانه های محلی وخبرنگاررا درخود ثبت نموده است.
دراین ولایت نزدیک به پنجاه رسانه محلی به شمول رادیو ها وتلویزیون های محلی سرگرم فعالیت میباشند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی