اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

شواری مردمی در سرپل ایجاد شد

سرپل- باختر- 22 حوت
شورای مردمی از سوی شهروندان سرپل تحت نام انسجام اجتماعی ایجاد شد.
انجنیرفرزند احمد اسحق زی رئیس گزنیش این شورا به آژانس باختر گفت که این شورا به هدف انسجام اقوام مردم مختلف زیر یک چتر وحدت و همدیگر پذیری میان پیوستن مخالفان مسلح به نظام و تشویق جوانان به تعلیم و تربیه از سوی مردم ایجاد شده است و پشتبانی شان را از اهداف و برنامه های حکومت وحدت ملی نیز اعلام کردند.
منبع افزود: در این شورا نماینده های تمام اقوام ولایت سرپل عضویت دارند.
لیلما

مشاهده در منبع اصلی