اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

شاروالی کابل: برای سرسبزی و مراقبت از نهال هاو درخت ها همکاری مردم یک شرط است

کابل 22 حوت باختر
محیط سبز گوارا نیازهرجامعه بوده و برای سلامتی و صحت محیطی یک امرلازمی است مگر کابل به عنوان پایتخت یک کشورساحات سبزکمتر دارد . کمبود درختان و نبود محیط سبز باعث گردید که این شهر یک فضا آلوده و ناپاک داشته باشد . این مشکل با رشد غیر معیاری شهر کابل ، تراکم جمعیت ، غضب ساحات سبز بیشتر شده است.
آنچه گفته شد درکنار دهها مشکل دیگر یک مشکل بارز درپایتخت است که باید برای رفع آن بسیج و هماهنگ شد و درهماهنگی هم یک محیط سبز و گوارا را تقدیم شهروندان کابل نمود.
شاروالی کابل یکی از نهاد های است که باید دراین خصوص پیشگام شود و با تشویق و ترغیب شهروندان از طرق مختلف ، روند نهال شانی را نهادینه سازد و وارسی از نهال ها ودرختان درشهر کابل را یک وجیبه معرفی دارد برعلاوه آنکه خود دراین راستا مسوولانه عمل کند این امررا ترویج نماید که وارسی از نهال ها ، ساحات سبز و بالاخره پاکی شهر یک فرهنگ شهری است که باید مراعات شود.
در خصوص مساله نهال شانی و برنامه های که از سوی شاروالی کابل به راه انداخته شده خانم نسرین صبری رییس سرسبزی شاروالی کابل حرف های دارد.
او درمصاحبه با خبرنگار آژانس باختر گفت ،اکثریت ساحات سبز و پارک ها درشهر کابل و سایر شهرهای دیگر کشور توسط اشخاص زورمند غصب گردیده بناً کم بودن ساحه سبز و پارک ها میتواند باعث آلوده گی هوا گردد.
با آن هم ما  تلاش داریم که ساحات سبزرا درشهر گسترش دهیم و با غرس نهال و ساختن ساحه سبز محیط زیست را بهتر بسازیم .
چنانچه در دامه های کوه شیر دروازه حدود 20 هزار نهال غرس کردیم تپه های خاکی داخل شهر به گونه غیر معیاری و غیر قانونی به منازل رهایشی اعمار گردیده است.
درحالیکه میشد این تپه ها را بهترین ساحات سبز و مناطق تفریحی ساخت .
خانم صبری در ادامه گفت که باید هزار اصله نهال جدید درشهر کابل غرس شود که ازجمله هزار اصله نهال را برای مردم توزیع میکنیم تا در جاهای که لازم میدانند غرس کنند  و حدود هزار اصله نهال دیگر را درپارک ها وساحات سبز غرس خواهیم کرد .
البته وزارت زراعت خود به مکاتب و موسسات و دوایر دولتی نهال توزیع میکند.
رییس سرسبزی ریاست شهر داری کابل درمورد عوامل خشک شدن درختان و کاهش ساحات سبز درپایتخت گفت ، این مشکل عوامل متعدد دارد.
اکثر شرکت های قراردادی موقع غرس نهال ، جغل و سنگ ریزه ها را از خاک دور نکرده آنرا همراه با خاک یکجا بالای ریشه می اندازند که این عمل باعث خشک شدن نهال میگرد.
رمه داران مواشی شان را خود در ساحات سبز میچرانند و حتا معتادین درزیر درختان و ساحات سبز تجمع کرده مواد مصرف میکنندکه این موادو دود آن به درختان آسیب میرساند .ازطرف دیگر شهروندان نیز توجه لازم به درختان اطراف منازل شان ندارند.
ما از مردم خود جداً خواهش داریم که درقسمت حفظ و مراقبت درختان، ساحات سبز و بالاخره محیط زیست شان توجه خاص داشته باشند . و مانند سایر مردم دنیا که با شهر داری ، شان همکاری می نمایند ، شاروالی خود را همکاری کنند
این یک اخلاق اجتماعی است که هرکس به خاطر صحت خود واطفال خود یک نهال غرس نموده و از آن حفظ و مراقبت نماید.
صفی الله خرم معاون تخنیکی ریاست سرسبزی شهر داری کابل درخصوص چگونگی خشکیدن درخت ها و نهال ها به عوامل متعدد این معضل اشاره میکند.
او میگوید درقوریه ها توجه بیشتر به ساقه نهال میشود .
این نهال ها ریشه های شان کم است ولی ساقه بزرگ دارند که این ریشه ها نمیتواند مواد منرالی و غذایی را به ساقه بزرگ به شکل کامل برساند که درنتیجه نهال خشک میشود و درپهلوی آن ساقه بزرگ وریشه کم باعث میشودکه نهال درست درزمین استحکام پیدا نکند ودرنتیجه وزش باد نهال انحراف پیدا می کند و باعث نفوذ هوا در ریشه نهال گردیده که درنتیجه نهال خشک میگردد و دیگر اینکه مردم ما مانند سایر کشورهای دنیا با شاروالی همکاری لازم را ندارند . مردم ما درحفظ و مراقبت درختان و محیط زیست شان توجه نمیکنند.
مردم ، موسسات دولتی و غیر دولتی در اوایل سال علاقه زیاد برای غرس نهال از خود نشان میدهند اما در طول سال آبیاری و مراقبت از نهال های که غرس نموده اند فراموش شان میشود . درحالیکه شاروالی بدون همکاری مردم نمیتواند از تمام نهال ها مراقبت نماید.
ما امسال درحدود 50 هزار اصله نهال را دردسترس شهروندان خود قرار خواهیم داد که درمکان های مناسب که لازم میدانند غرس نمایند.
شاروالی خود با توظیف تانکر  های آب تلاش خواهد کرد تا نهال های نو غرس شده را آبیاری کند ، مگر همکاری مردم یک شرط است .
درضمن خواهش ما از مردم اینست که درقسمت آبیاری و مراقبت درختان و ساحه سبز شان توجه بیشتر داشته باشند. 

مشاهده در منبع اصلی