اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

فی انس طلا 1325 دالر عرضه میگردد

کابل 22 حوت  باختر
فی انس طلا در بازارهای بین المللی مبلغ 1325 دالرعرضه میگردد.
قاهر خان یکتن از طلا فروشان بازار پشتنی بانک با تائید این خبر امروز22 حوت  به آژانس باختر گفت: اکنون فی گرام طلای بیست ویک عیار 880 مصری مبلغ 3000افغانی، کویتی بیست و یک عیار880 مبلغ 2850افغانی،
سنگاپوری21 عیار 790 بر21 مبلغ 2900 افغانی، عربی  790 مبلغ 2450 افغانی، بحرینی 790 مبلغ 2400، ایرانی 705 مبلغ 2250افغانی و فی گرام طلای روسی 585 مبلغ 1950افغانی در بازارهای کابل عرضه می گردید.  ختم/نالان

مشاهده در منبع اصلی