اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

سرنوشت پرورشگاه وطن و مرستون افشار کابل

روزی از روزها سوال برایم پیدا شد که سرنوشت اطفال پرور شگاه وطن واقع کارته سه و پرورشگاه کابل، مرستون که در افشارموقعیت دارد به کجا کشانیده شده است. پس از چند روزی عازم کابل شدم. به کارته سه ریاست پرورشکاه ها رفتم دهن دروازه پرورشگاه ایستاده از کسی جویا معلومات شدم. تصادفا مردی مسن که هنوز دریشی بتن داشت و او محافظ بود قصه نمود. در زمان که مجاهدین آمدن آنها بنظر بد به پرور شگاه می دیدند. در جنگها ده دختر انرا قومندانان به نکاح خود در اوردند. متباقی را که ۴۰۰ نفر می شد به مکتب مکرویان سوم انتقال داده تعداد زیادی از اطفال که خویش و قوم داشتن به منزل خویش و قوم رفتند، یکتعداد که خانه خویش و قوم نداشتند مردم همکاری نموده به خانه خود بردند. این اطفال همه خورد سن بودند.

سرنوشت علم ناک پرورشگاه و مرستون افشار، پروشگاهی که در افشار بود اطفال نسبتا بزرگ و جوان در انجا پرورش می شد، تعداد اطفال این پرورشگاه به ۴۵۰ نفر می رسید. هکذا در کنار پرورشگاه کابل مرستون وجود داشت که زنان و مردان که خانه نداشته و یا از عقل ضعیف بودن در آنجا نگهداری می شدند که حدود ۳۸۰ نفر می رسید.

طبیعی است که پرورشگاه افشار محلی بود جهادی از طرف شب انچه که می خواست در حق اطفال می نمود. کسی پرسان نمی نمود زیرا همه یک خصلت داشتند. جالب اینکه استاد برهاادین ربانی تعداد اطفال یتیم افغانستانی را که در کشور های اسیای میانه نگهداری می شدند به افغانستان خواسته سرنوشت این اطفال مانند اطفال پرورشگاه افشار شد. برهالدین نه اطفال را نان داده می توانست و نه از انها حفاظت می کرد. بلکه جهادی ها انها را اولاد کمونیست شناخته هر انچه که توانستند در حق این اطفال نمودند. انها نمی دانستند که این اطفال کسانی است که مادر و پدر خود در قریه جات را از دست داده بوسیله در دست دولت رسیده است. دولت مکلف به نگاهداشت این اطفال است.

بنده یک پسر ۸ ساله به پرورشگاه بردم که تمام فامیل خود را در پنجشیر از دست داده بود. موتروان از پنجشیر بکابل می امد به بار ثواب این طفل را به کابل اورده بود. طفلک به جز پوست و استخوان چیزی در تن نداشت.

بابه قمبر می گوید زمانیکه راکت زنی و جنگ درافشار شروع شد، من سر و جان خود را به مشکل کشیدم خبر ندارم که سرنوشت این اطفال چه شد. یکنفر از حزب وحدت که در اصل جهادی نبود چنین قصه نمود: در زمان حمله به افشار اول یکتعداد به راکت کشته شدند بعدا گروه سیاف و شورای نظار داخل شده هر خانه و خانواده را ضربه می نمودند. در حالیکه افشار محل زیست مردم کابل بوده صرف منطقه ان در دست حزب وحدت بود. از مرستون خبر ندارم که در حق معلولین و معیوبین چه شد ولی همیقدر می دانم که در حدود ۷۰ زن دیوانه حامله بودند. از ۴۵۰ اطفال به ۴۰ تا ۵۰ نفر را باخود بردن که اکثریتش دختر بود. متباقی کودکان را مجاهدین حزب‌ وحدت‌ و برادران‌ جهادی‌ حزب اتحاد اسلامی سیاف یا به قتل‌ رساندند و يا اختطاف‌ نموده‌ برای‌ خوشگذرانی‌ و تجاوز جنسی‌ بنام غنیمت با خود بردند و یا به فروش رساندند.

دوستان گفتند که در پرورشگاه خون بود که از تصور بالا بود نمی دانم این اطفال را به چه بیرحمی کشته بودند. بیاد داشته باشید در عملیات امان گذر، قومندان بریالی، قومندان طوفان داود و غیره بودند.

علاه براین ۴۰ دختر جوان که از محلات کارته ۴ و کارته ۳ و سرای غزنی بنام دختران پشتون از طرف حزب وحدت اسیر شده در انستیتوت پولیتخنیک نگهداری می شدند، غنیمت استاد سیاف محاسبه شده به پغمان بردند. سیاف تعداد زیادی انها را به فامیل هایشان تسلیم نموده یک چادر به انها تحفه داد.

در مورد اطفال بگویم که این ۴۰ طفل در کودکستان مکرویان سوم انتقال داده شدند بعد از مدت‌ كوتاهی‌ كه‌ جنگ بین حکمتیار و دوستم‌ با «جمعیت » آغاز گرديد، آنان‌ را به‌ منطقه‌ تايمنی‌ كه‌ تحت‌ تسلط جمعیت بود، انتقال‌ دادند كه‌ بعداً به‌ محل‌ «تهيه‌ مسكن‌» جابجا شدند.

در اخیر یک تعداد این کودکان به نکاح قومندان صاحب ها درامدند و متباقی بسر نوشت نامعلوم در امدند.

کریم پوپل کالنگ دانمارک

مشاهده در منبع اصلی