اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

بمب از اسلام آباد می آید هراس از تهران داریم

یکی از موارد مهم که به استمرار حکومت هفده ساله قبیله ای و فاشیزم در آریانا زمین کمک کرده است قطع کامل همراه با روابط پر تنش آمریکا و ایران است.

خارج از اینکه ایران می توانست راه آبی و زمینی اکمالاتی را در اختیار آمریکا قرار دهد آمریکا را از هزینه های هنگفت و وابسنگی کامل در این مورد به پاکستان نجات می داد و می توانست نقش پررنگی در معاملات خراسان زمین بازی کند.

دولت پشتونیزم با درک این موضوع همیشه به ایران هراسی دامن زده است از کرزی تا غنی دایما بخشی از ناامنی های کشور را به ایران و روسیه نسبت داده اند و گاهی به اجبار پاکستان را مسوول دانسته اند.

رابرت گیتس وزیر دفاع و رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز از آن یادآوری کرده و گفته است حامدکرزی مرتب در ملاقات های خصوصی رهبران شمال را همکاران ایران، روسیه و خطرناک تر از طالبان معرفی می کرد و آنها را در ناامنی ها دخیل می دانست.

چرا پشتونیست ها به تخریب روابط آمریکا و ایران خوشبین هستند؟ زیرا دقیقا می دانند اگر پای حضور ایران در همکاری با آمریکا در آریانا زمین باز شود پایان حکومت پشتونیزم و اندیشه های فاشیزم رقم خواهد خورد.

از اینرو خلیلزاد از موافقان سرسخت حمله نظامی به عراق در کنار رایس، رامسفلد و بوش بود تا ایران را در آنجا مشغول کند در این راستا در زمان سفیر بودن خود به تنش های مذهبی در عراق دامن زد و بارها اعتراض شدید مقامات عراق را در پی داشت و باعث اخراج آن از عراق شد.

حمله به عراق توانست نگاه ها را از آریانا زمین بسوی عراق سوق دهد و دست کرزی برای برنامه های فاشیستی در مقابل رهبران سنتی بازتر باشد. خلیلزاد ظاهرا موافق مذاکرات ایران و آمریکا بود اما در عمل با خواست های لابیگران یهودی در آمریکا دولت عربستان و منافع پشتونیست ها در خراسان زمین تلاش می کرد و به تخریب روابط آمریکا و ایران می کوشید از آن جمله دامن زدن به بحران مذهبی عراق و کشیدن پای عراق عربستان در آنجا بود که به ناچار آمریکا و عربستان را بدبین به مذاکرات می کرد.

خلیلزاد در عراق توانست به روابط نسبتا متعادل اعراب و ایران با فرقه گرایی در عراق پایان دهد. پشتونیست ها در هر طرف به منافع بلندمدت قبیله ای خود می اندیشند و حتی به تبلیغ و تخریب روابط کشورها دست می زنند و رهبران سنتی ما هم به تهدیدهای توخالی بسنده کرده اند.

کسانی که ادعای رهبری دارند به وسعت قلمروی بزرگ دنیای سیاست در جهان کوچک نگاه کنند. بمب از اسلام آباد می آید و هراس از تهران داریم!

گل امیری

مشاهده در منبع اصلی