اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 1 میزان , 1398

شهردار کابل متهم به فساد اداری (سند)

شهردار کابل به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری فراخوانده شد.

یک منبع که نخواست نامش افشا شود به خاورمیانه گفت که عبدالله حبیب‌ زی شهردار کابل به اتهام یک پرونده فساد اداری امروز از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین با فساد اداری فراخوانده شده است.

در تماسی که ما با مسوولین مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری داشتیم آنها این موضوع را نه رد کردند و نه تایید اما اظهار داشتند که روزانه افراد زیادی به این اداره رفت و آمد می‌کنند و این دلیل به متهم بودن و یا مجرم بودن شان شده نمی‌ تواند.

این در حالی است که چند روز قبل یکی از رسانه‌ ها اسنادی را نیز مبنی بر خویش‌ خوری شهردار کابل نشر کرد که این اسناد نشان می‌ دهد شهردار کابل در گماشتن افراد و اشخاص از نزدیکان خویش با معاش‌ های بلند و در جاهای پر درآمد این اداره هیچ دریغ نکرده است.

همچنان این رسانه اسناد دیگری را نیز نشر کرد که نشان می داد شهردار کابل پروژه‌ های این اداره را بیشتر به دوستان خود که مشاورین این اداره نیز هستند داده است.

مشاهده در منبع اصلی