اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 31 سنبله , 1398

پدرام: حق ندارید با سرنوشت مردم برخورد سطحی کنید

خطاب من به روشنفکران دینی و روشنفکران ملی گرا، به سوسیال دموکرات ها، به جوانان مجاهد و مبارز میهن دوست و متعهد این است:
به دو مفهوم بسیار مهم در جامعه شناسی جنبش ها و انقلاب ها و فعالیت سیاسی توجه فرمایید.

– توقع
– گزین کردن فاکت ها

منظور از "توقع" این است که مثلا از سرمایه داران خودی بخواهید برضد نظام سلطه و سرمایه قیام کنند، از فیودال ها و ارباب ها بخواهید برضد ساختارهای فیودالی و ارباب-رعیتی قیام کنند، از شوونیست ها بخواهید برای تحقق عدالت قومی مبارزه کنند و طبعا یک چنین توقعاتی ابلهانه است.

نیز مراد از "گزین کردن فاکت ها" این است که هنگام تجزیه و تحلیل یک موضوع، یک حادثه یا رخداد اجتماعی، سیاسی به درستی و علمی (نه احساساتی و ذوقی) عوامل، دلایل، مولفه های اصلی، انگیزه ها و خواست های نهفته در رخداد و داعیه را توصیف و تبیین نماییم.

فاکت ها را بصورت علمی بررسی نماییم در این صورت هنگام شکست یا پیروزی غافلگیر و ناامید نمی گردیم، در موضعگیری ها اشتباه نمی کنیم، توقعات بیش از حد و پندارهای غلط برای خود نمی بافیم و نمی تراشیم و یک روز"زنده باد" و روز دیگر "مرده باد" نمی گوییم…

من از یک عده فعالان سیاسی که می شناسم و به آنها احترام هم دارم واقعا گله مند هستم. آنها حق ندارند با قضایا و رخدادهای سرنوشت ساز و متعلق به منافع مردم یا مخالف با منافع مردم برخورد سطحی و احساساتی نمایند و بعد پشیمان شوند.

لطیف پدرام

مشاهده در منبع اصلی