اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

هزاران افغان در سوئیس به منظوری تغیرات در کارت “اف” تظاهرات کردند

مشاهده در منبع اصلی