اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 22 دلو , 1397

حملۀ افراد منسوب به حکمتیار به تصویر حمیده برمکی

مشاهده در منبع اصلی